QUALIFIED FACILITATOR® PROGRAM

Privacy Policy

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Wieland és Wieland Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató/ Adatkezelő) az általa kezelt weboldalon: https://online.facilitator.hu/ (a továbbiakban: Honlap) a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapokon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató tiszteletben tartja Felhasználók személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Honlapok önkéntes használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

 1  DEFINÍCIÓK

a.  érintett (Felhasználó, Ügyfél): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy

- közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

b.  személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

c.   hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

d.   tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

e.   adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

f.  adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

g.    adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

h.  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

i.    adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

j.  nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

k.  adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

l.      adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

m.  adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

n.    harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

2  AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

·         A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Felhasználók Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása

 

3  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató általi adatkezelések jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával, jelen tájékoztató előzetes ismeretében önkéntesen, és kifejezetten adja meg.

Szolgáltató adatkezelésére  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény is vonatkozik.

 

4  AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 • Név: Wieland és Wieland Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • Székhely: 2040 Budaörs, Pozsonyi u. 12/2
 • Képviselő neve: Wieland Veronika
 • Nyilvántartásbavételi száma: 13-09-143220.
 • Nyilvántartásba bejegyző hatóság/bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 23085929-2-13
 • Telefonszám: 06 20 22 72 982
 • E-mail: online@facilitator.hu
 • Felnőttképzési nyilvántartási száma B/2020/000453                                

 5  AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató mindaddig kezeli, míg regisztrációja él, illetve míg személyes adatainak törlését a Felhasználó írásban nem kéri a Szolgáltatótól.

A regisztráció törlését a online@facilitator.hu e-mail címre küldött név, telefonszám és e- mail cím megadásával kérheti. Ezt követően a személyes adatok törléséről e-mailben tájékoztatja az érintettet a Szolgáltató.

 6 A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Technikai adatok:

o a Felhasználó IP címe, a használt operációs rendszer;

o az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá, kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokból.

 Regisztráció során kötelezően megadandó adatok:

 • viselt név (családi és utóneve),
 •  saját e-mail cím,
 • telefonszám,

Regisztráció során további bekért adatok célja lehet bizonyos szolgáltatások (pl. tréningjelentkezés, workshop részvétel stb.) igénybevétele, megrendelése és az adatkezelő ehhez kapcsolódó bejelentési kötelezettségének teljesítése a Felnőttképzési Adminisztrációs Rendszerbe (FAR).:

 • neme
 • cégnév
 • számlázási adatok,
 •  cég esetén adószám,
 • születési családi és utóneve,
 • Születés helye
 • Születési ideje
 • anyja születési családi és utóneve
 • Adóazonosító jel
 • Legmagasabb iskolai végzettség
 • Irányítószám

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény   (a továbbiakban: Fktv.) 15. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a képzésben résztvevő személynek lehetősége van előzetesen (írásban vagy a Ptk. „írásbeli alakhoz kötött jognyilatkozatra” vonatkozó rendelkezésének megfelelően) megtiltani a felnőttképző számára, hogy a résztvevő természetes személyazonosító adatait, elektronikus levelezési címét, illetve adóazonosító jelét továbbítsa a FAR rendszeren keresztül a Kormány által felnőttképzési államigazgatási szervkéntkijelölt  a Pest Megyei Kormányhivatal  (PMKH) felé.

Ez annyit jelent, hogy a résztvevő személynek a felnőttképző számára meg kell adnia a saját adatait, azonban azt megtilthatja, hogy adatai egy részét a felnőttképző továbbíthassa a felnőttképzési államigazgatási szervnek (PMKH).

Ha a képzésben részt vevő személy letiltja az adatai továbbítását, akkor tanúsítványt nem kaphat.

Az adattovábbítás megtiltása nem terjed ki a résztvevő adatainak az Oktatási Hivatal felé történő továbbítására az oktatási azonosító megadása céljából, ez az adattovábbítás nem tiltható meg.  

·         A Felhasználó a regisztráció során, illetve azt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

7  COOKIE elhelyezésére vonatkozó szabályok

·         A weboldal külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért a Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

 

8    AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

·         Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges. (alvállalkozó)

 ·         Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

1. Adatfeldolgozó

 

Név

PERSOLOG SRL

 

Székhely

Oradea, Gh. Doja 49A, Románia

 

Weboldal

http://persolog.ro

 

Email cím

persolog.romania@gmail.com

 

Továbbított adatok köre

vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím,

 

 

Az adattovábbítás célja

Viselkedési profil szakértő képzés megvalósítás, szervezés

         

 

2.     Adatfeldolgozó

Név

Panosys Kft.

Székhely

7500 Nagyatád, Kiszely L. u. 6 B.

Weboldal

tudaspiac.hu

Email cím

info@tudaspiac.hu

Továbbított adatok köre

vezetéknév, keresztnév, email cím, jelszó (kódolva), számlázási név, számlázási cím, IP cím

Az adattovábbítás célja

TudásPiac szolgáltatás biztosítása és többek között adattárolás céljából.

 

 

Az adatfeldolgozó adatfeldolgozója

Név

RackForest Kft

Székhely

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22

Weboldal

rackforest.com

Email cím

info@rackforest.com

Továbbított adatok köre

vezetéknév, keresztnév, email cím, jelszó (kódolva), számlázási név, számlázási cím, IP cím

Az adattovábbítás célja

Szerver és tárhely szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából.

3.  Adatfeldolgozó

Név

KBOSS.hu Kft.

Székhely

1031 Budapest, Záhony utca 7.

Weboldal

szamlazz.hu

Email cím

info@szamlazz.hu

Továbbított adatok köre

vezetéknév, keresztnév, email cím, számlázási név, számlázási cím, vásárlás adatai

Az adattovábbítás célja

díjbekérő és számla kiállítása

 

 

4.     Adatfeldolgozó

Név

OTP Mobil Kft.

Székhely

1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Weboldal

simplepay.hu

Email cím

ugyfelszolgalat@simple.hu;

Továbbított adatok köre

email cím, vásárlás adatai

Az adattovábbítás célja

online fizetés

 ·         A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

9  ADATBIZTONSÁG

·         A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

·         A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása.

10   ÉRINTETTI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 Az Érintettet az alábbi jogok illetik meg személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

 • tájékoztatáshoz való jog,
 • hozzáféréshez való jog,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozhatóságához való jog,
 • adathordozhatósághoz való jog,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog;

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Helyesbítéshez való jog:

Felhasználó – a regisztráció során megadott e- mail cím kivételével – bármikor módosíthatja a megadott személyes adatait a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon.

Adatkezelés korlátozhatóságához való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

1.       az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

2.       az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

3.       az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

4.       az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. [GDPR 18. cikk. (1)]

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Ezen jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Törléshez való jog:

Az Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor töröltetni a online@facilitator.hu e-mail címre, ill. postai úton küldött kéréssel, üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már korábbi tréningjelentkezéseket, szolgáltatások igénybevételéhez, ill. vásárlásokhoz kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

Felhasználó jogosult adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: 2040 Budaörs, Liget u 3/2.

E-mail: online@facilitator.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Tiltakozáshoz való jog:

az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is (GDPR 21. cikk (1) bekezdés), kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Szolgáltató köteles a tiltakozást:

a)      a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálni,

b)      döntést hozni, és

c)       döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

·         Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

·         Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen

- annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

Jogorvoslati lehetőségek:

1.  A Felhasználó az Info.tv. (2011. évi CXII.), valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

2.  Panasszal a NAIH- hoz fordulhat:

 • Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9 .
 • Telefon: +36 -1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11   E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

 •  A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.
 • A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.
 • Az e-mail címek kezelése első sorban a Felhasználó azonosítását,  a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
 • A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e- mailben juttatja el az érintettek részére. Szolgáltató jogosult az említett módosításokról a Honlapon tájékoztatót elhelyezni, és a Felhasználót ily módon tájékoztatni.

12   HÍRLEVÉL

·         A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul  ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse;

·         A hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

·         A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató t csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldhet, ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje;

·         A hírlevélről való leiratkozás lehetőségét a Szolgáltató biztosítja. Leiratkozás esetén Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéshez feltétlenül szükséges volt. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy akár a Szolgáltatónak küldött email segítségével.

 

13   EGYÉB RENDELKEZÉSEK

·         Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Az előzetes tájékoztatás történhat a honlapon elhelyezett, kiemelt figyelemfelhívással is.

·         Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okoz, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 Az Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2022. november 11.

 

;