Privacy Policy

Scroll down for English please!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Wieland és Wieland Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató / Adatkezelő) által kezelt weboldalon: https://online.facilitator.hu/(a továbbiakban "Weboldal") kezeli a Weboldal látogatóinak és a Weboldalon regisztrálóknak (a továbbiakban együttesen "Felhasználók") az adatait.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Szolgáltató által a Weboldalakon kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése során követett elvekről és gyakorlatról, valamint az érintettek jogainak gyakorlásának módjáról és eszközeiről.

A Szolgáltató tiszteletben tartja a Felhasználók személyiségi jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályoknak és nemzetközi ajánlásoknak megfelelően, valamint a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeli.

Az Oldalak önkéntes használatával a Felhasználó elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

MEGHATÁROZÁSOK

 1. érintett (Felhasználó, Ügyfél): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;
 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 7. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 8. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 9. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 10. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 11. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 14. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2  AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Felhasználók Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása

3  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató általi adatkezelések jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával, jelen tájékoztató előzetes ismeretében önkéntesen, és kifejezetten adja meg.

Szolgáltató adatkezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény is vonatkozik

4  AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 • Név: Wieland és Wieland Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • Székhely: 2040 Budaörs, Pozsonyi u. 12/2
 • Képviselő neve: Wieland Veronika
 • Nyilvántartásba vételi száma: 13-09-143220.
 • Nyilvántartásba bejegyző hatóság/bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 23085929-2-13
 • Telefonszám: 06 20 22 72 982
 • E-mail: online@facilitator.hu
 • Felnőttképzési nyilvántartási száma B/2020/000453                                

5  AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató mindaddig kezeli, míg regisztrációja él, illetve míg személyes adatainak törlését a Felhasználó írásban nem kéri a Szolgáltatótól.  A regisztráció törlését az online@facilitator.hu e-mail címre küldött név, telefonszám és e- mail cím megadásával kérheti. Ezt követően a személyes adatok törléséről e-mailben tájékoztatja az érintettet a Szolgáltató.

6 A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Technikai adatok:

o a Felhasználó IP címe, a használt operációs rendszer;

o az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá, kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokból.

 Regisztráció során kötelezően megadandó adatok:

 • viselt név (családi és utóneve),
 •  saját e-mail cím,
 • telefonszám,

Regisztráció során további bekért adatok célja lehet bizonyos szolgáltatások (pl. tréningjelentkezés, workshop részvétel stb.) igénybevétele, megrendelése és az adatkezelő ehhez kapcsolódó bejelentési kötelezettségének teljesítése a Felnőttképzési Adminisztrációs Rendszerbe (FAR).:

 • neme
 • cégnév
 • számlázási adatok,
 •  cég esetén adószám,
 • születési családi és utóneve,
 • Születés helye
 • Születési ideje
 • anyja születési családi és utóneve
 • Adóazonosító jel
 • Legmagasabb iskolai végzettség
 • Irányítószám

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény   (a továbbiakban: Fktv.) 15. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a képzésben résztvevő személynek lehetősége van előzetesen (írásban vagy a Ptk. „írásbeli alakhoz kötött jognyilatkozatra” vonatkozó rendelkezésének megfelelően) megtiltani a felnőttképző számára, hogy a résztvevő természetes személyazonosító adatait, elektronikus levelezési címét, illetve adóazonosító jelét továbbítsa a FAR rendszeren keresztül a Kormány által felnőttképzési államigazgatási szervként kijelölt  a Pest Megyei Kormányhivatal  (PMKH) felé.

Ez annyit jelent, hogy a résztvevő személynek a felnőttképző számára meg kell adnia a saját adatait, azonban azt megtilthatja, hogy adatai egy részét a felnőttképző továbbíthassa a felnőttképzési államigazgatási szervnek (PMKH).

Ha a képzésben részt vevő személy letiltja az adatai továbbítását, akkor tanúsítványt nem kaphat.

Az adattovábbítás megtiltása nem terjed ki a résztvevő adatainak az Oktatási Hivatal felé történő továbbítására az oktatási azonosító megadása céljából, ez az adattovábbítás nem tiltható meg.  

A Felhasználó a regisztráció során, illetve azt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

7  COOKIE elhelyezésére vonatkozó szabályok

A weboldal külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért a Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

8    AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges. (alvállalkozó)

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

1.     Adatfeldolgozó

Név

Panosys Kft.

Székhely

7500 Nagyatád, Kiszely L. u. 6 B.

Weboldal

tudaspiac.hu

Email cím

info@tudaspiac.hu

Továbbított adatok köre

vezetéknév, keresztnév, email cím, jelszó (kódolva), számlázási név, számlázási cím, IP cím

Az adattovábbítás célja

TudásPiac szolgáltatás biztosítása és többek között adattárolás céljából.

Az adatfeldolgozó adatfeldolgozója

Név

RackForest Kft

Székhely

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22

Weboldal

rackforest.com

Email cím

info@rackforest.com

Továbbított adatok köre

vezetéknév, keresztnév, email cím, jelszó (kódolva), számlázási név, számlázási cím, IP cím

Az adattovábbítás célja

Szerver és tárhely szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából.

2.  Adatfeldolgozó

Név

KBOSS.hu Kft.

Székhely

1031 Budapest, Záhony utca 7.

Weboldal

szamlazz.hu

Email cím

info@szamlazz.hu

Továbbított adatok köre

vezetéknév, keresztnév, email cím, számlázási név, számlázási cím, vásárlás adatai

Az adattovábbítás célja

díjbekérő és számla kiállítása

 3.     Adatfeldolgozó

Név

OTP Mobil Kft.

Székhely

1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Weboldal

simplepay.hu

Email cím

ugyfelszolgalat@simple.hu;

Továbbított adatok köre

email cím, vásárlás adatai

Az adattovábbítás célja

online fizetés

4. Adatfeldolgozó

 

Név

Barion Payment Zrt.

Székhely

1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20.

Weboldal

barion.com

Email cím

hello@barion.com

Továbbított adatok köre

email cím, vásárlás adatai

Az adattovábbítás célja

online fizetés

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adattovábbítási  nyilatkozat.

Tudomásul veszem, hogy a(z) [Wieland és Wieland Kft.] ([2040 Budaörs, Pozsonyi 12/2]) adatkezelő által a(z) [https://online.facilitator.hu/] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [név, email cím, számlázási cím]. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

9  ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása.

10   ÉRINTETTI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 Az Érintettet az alábbi jogok illetik meg személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

 • tájékoztatáshoz való jog,
 • hozzáféréshez való jog,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozhatóságához való jog,
 • adathordozhatósághoz való jog,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog;

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Helyesbítéshez való jog:

Felhasználó – a regisztráció során megadott e- mail cím kivételével – bármikor módosíthatja a megadott személyes adatait a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon.

Adatkezelés korlátozhatóságához való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. [GDPR 18. cikk. (1)]

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Ezen jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Törléshez való jog:

Az Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor töröltetni az online@facilitator.hu e-mail címre, ill. postai úton küldött kéréssel, üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már korábbi tréningjelentkezéseket, szolgáltatások igénybevételéhez, ill. vásárlásokhoz kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

Felhasználó jogosult adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: 2040 Budaörs, Liget u 3/2.

E-mail: online@facilitator.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Tiltakozáshoz való jog:

az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is (GDPR 21. cikk (1) bekezdés), kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Szolgáltató köteles a tiltakozást:

 1. a)      a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálni,
 2. b)      döntést hozni, és
 3. c)       döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen

- annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőségek:

 1. A Felhasználó az Info.tv. (2011. évi CXII.), valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
 2. Panasszal a NAIH- hoz fordulhat:
 • Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
 • Telefon: +36 -1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11   E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése első sorban a Felhasználó azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e- mailben juttatja el az érintettek részére. Szolgáltató jogosult az említett módosításokról a Honlapon tájékoztatót elhelyezni, és a Felhasználót ily módon tájékoztatni.

12   HÍRLEVÉL

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse;

A hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató t csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldhet, ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje;

A hírlevélről való leiratkozás lehetőségét a Szolgáltató biztosítja. Leiratkozás esetén Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevélküldéshez feltétlenül szükséges volt. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy akár a Szolgáltatónak küldött email segítségével.

13   EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Az előzetes tájékoztatás történhat a honlapon elhelyezett, kiemelt figyelemfelhívással is.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okoz, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 Az Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2022. november 11.

 

PRIVACY POLICY

On the website managed by Wieland and Wieland Ltd. (hereinafter: Service Provider / Data Controller): https://online.facilitator.hu/ (hereinafter referred to as the "Website") manages the data of visitors to the Website and those registering on the Website (hereinafter collectively referred to as "Users").

In connection with data processing, the Service Provider hereby informs Users about the personal data processed by the Service Provider on the Websites, the principles and practices followed during the processing of personal data, as well as the ways and means of exercising the rights of the data subjects.

The Service Provider respects the privacy rights of the Users; handles the recorded personal data confidentially, in accordance with data protection legislation and international recommendations, and in accordance with this Privacy Policy.

By voluntarily using the Sites, the User accepts the following and consents to the data processing specified below.

DEFINITIONS

 1. data subject (User, Customer):  any natural person identified or - directly or indirectly - identifiable based on any specific personal data.
 2. personal data: data that can be associated with the data subject, in particular the name, identification number and one or more information specific to his or her physical, physiological, mental, economic, cultural, or social identity, as well as conclusions that can be drawn from the data concerning the data subject.
 3. consent: a voluntary and definite indication of the will of the data subject, which is based on appropriate information and by which he or she gives his or her unambiguous consent to the processing of personal data concerning him or her, either fully or covering certain operations.
 4. objection: the statement of the data subject by which (s)he objects to the processing of his or her personal data and requests the termination of data management or the deletion of the processed data.
 5. data controller: a natural or legal person or an organization without legal personality who or which, alone or jointly with others, determines the purpose of data processing, makes, and implements decisions concerning data management (including the means used) or has them executed by a data processor entrusted by him.
 6. Data management: regardless of the procedure used, any operation or set of operations performed on data, in particular collection, recording, organization, storage, alteration, use, query, transmission, disclosure, alignment or combination, blocking, erasure and destruction, as well as preventing further use of data, taking photographs, sound or images, and identifying a person recording suitable physical characteristics (e.g. fingerprints or palm prints, DNA samples, iris images);
 7. data processing:  performing technical tasks related to data management operations, regardless of the method and means used to perform the operations and the place of application, provided that the technical task is performed on the data;
 8. data processor:  a natural or legal person or an organization without legal personality who or which processes data on the basis of a contract concluded with the controller, including the conclusion of a contract based on a provision of law;
 9. data transfer: making data available to a specific third party;
 10. disclosure: making data available to anyone;
 11. data erasure: making data unrecognizable in such a way that their recovery is no longer possible;
 12. data blocking:  for the purpose of limiting the further processing of data with an identification mark permanently or for a specified period;
 13. data destruction: complete physical destruction of the data medium containing the data;
 14. third party: a natural or legal person or an organization without legal personality who or which is not the same as the data subject, the controller or the data processor;

2 PURPOSE OF DATA PROCESSING

The purpose of data processing related to registration is to identify Users necessary for the use of services available through the Website, to document the provision of services and the adequacy of performance, and, if applicable, to enable invoicing and to prove the concluded contracts.

3 LEGAL BASIS FOR DATA PROCESSING

The legal basis for data processing by the Service Provider is the consent of the data subject pursuant to Article 6 (1) (a) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC   (General Data Protection Regulation or GDPR).  The data subject voluntarily and explicitly gives his or her consent to certain data processing by using the Website, by registering or by voluntarily providing the data in question, with prior knowledge of this information.

Act CXII of 2011 on Informational Self-Determination and Freedom of Information (hereinafter: Info.tv.) and Act CVIII of 2001 on Certain Issues of Electronic Commerce Services and Information Society Services also apply to the data processing of the Service Provider.

4 DESIGNATION OF THE CONTROLLER

 • Name: Wieland and Wieland Trading and Service Ltd.
 • Headquarters: Pozsonyi str. 12/2 2040 Budaörs, Hungary
 • Name of representative: Veronika Wieland
 • Registration number: 13-09-143220.
 • Registration authority/court: Registry Court of Budapest Environs Court
 • Tax number: 23085929-2-13
 • Phone number: 0036 20 22 72 982
 • Email: online@facilitator.hu
 • Adult education registration number B/2020/000453

5 DURATION OF DATA PROCESSING

The User's personal data will be processed by the Service Provider as long as his/her registration is live, or until the User requests the deletion of his/her personal data from the Service Provider in writing.  You can request cancellation of your registration by providing your name, phone number and e-mail address sent to online@facilitator.hu  e-mail address. Subsequently, the Service Provider shall inform the data subject about the deletion of personal data by e-mail.

6 DEFINITION OF THE SCOPE OF PROCESSED DATA

Technical data:

o User's IP address, operating system used;

o Users do not have access to the data obtained in this way, only the Service Provider, exclusively for the technical operation of the Website and for statistical purposes.

 Data to be provided during registration:

 • name (surname and forename),
 • own e-mail address,
 • telephone number

The purpose of further data collected during registration may be to use certain services (e.g. training registration, workshop participation, etc.) and to fulfill the related reporting obligation of the data controller to the Adult Education Administration System (FAR).:

 • Gender
 • Company
 • billing data,
 • tax number in case of a company,
 • surname and forename at birth,
 • Place of birth
 • Date of birth
 • mother's birth surname and first name
 • Tax identification number
 • Highest level of education
 • Postal code

Act LXXVII of 2013 on Adult Education (hereinafter: Fktv.) In the case of adult education activities subject to notification pursuant to Section 15 (1) (a) (ab), the Hungarian person participating in the training has the opportunity to prohibit the adult education provider in advance (in writing or in accordance with the provision of the Civil Code on "legal declaration in written form") from forwarding the participant's natural identity data, electronic mail address or tax identification number through the FAR system by the Government in adult education body to the Government Office of Pest County (PMKH).

This means that the participating person must provide his/her own data to the adult education provider but may prohibit the adult education provider from forwarding some of his/her data to the state administrative body for adult education (PMKH).

If the trainee objects to the transfer of their data, they will not be able to receive a certificate.

The prohibition of data transfer does not extend to the transfer of the participant's data to the Educational Authority for the purpose of providing the educational ID, this transfer cannot be prohibited.

The User may provide additional data during registration or after it on a non-mandatory basis if this is necessary for the performance and facilitation of the service provided by the Service Provider.

7 COOKIE SETTING RULES

The website may contain links to external servers (not managed by the Service Provider), the pages accessible through these links may place their own cookies or other files on the computer, collect data or request personal data. The Service Provider excludes all liability for these.

8 PERSONS HAVING ACCESS TO THE DATA, DATA TRANSFER, DATA PROCESSING

The Service Provider and the Service Provider's internal staff are primarily entitled to access the data, they are not published, they are not passed on to third parties, only if it is absolutely necessary for the fulfilment of the order. (subcontractor)

Within the scope of operating the underlying IT system, fulfilling orders and settling settlements, the Service Provider may use a data processor (e.g. system operator, accountant). The Service Provider is not responsible for the data management practices of such external parties.

1.     Processing

Name

Panosys Kft.

Headquarter

Kiszely L. u. 6 B., 7500 Nagyatád, Hungary

website

tudaspiac.hu

Email address

info@tudaspiac.hu

Scope of data transmitted

surname, first name, email address, password (coded), billing name, billing address, IP address

Purpose of data transfer

TudásPiac for the provision of services and, inter alia, for data storage.

Data processor of the processor

Name

RackForest Kft

Headquarter

Victor Hugo str. 18-22., 1132 Budapest, Hungary

website

rackforest.com

Email address

info@rackforest.com

Scope of data transmitted

surname, first name, email address, password (coded), billing name, billing address, IP address

Purpose of data transfer

Provision of server and hosting services, including for data storage.

2.  Processing

Name

KBOSS.hu Kft.

Headquarter

Záhony str. 7. 1031 Budapest, Hungary

website

szamlazz.hu

Email address

info@szamlazz.hu

Scope of data transmitted

Last name, first name, email address, billing name, billing address, purchase details

Purpose of data transfer

proforma invoice and invoice issuance

3.     Processing

Name

OTP Mobil Kft.

Headquarter

Hungária krt. 17-19., 1143 Budapest, Hungary

Website

simplepay.hu

Email address

ugyfelszolgalat@simple.hu;

Scope of data transmitted

email address, purchase details

Purpose of data transfer

Online payment

4.     Processing

Name

Barion Payment Zrt.

Headquarter

Irinyi József street. 4-20., 1117 Budapest, Hungary

Website

barion.com

Email address

hello@barion.com

Scope of data transmitted

email address, purchase details

Purpose of data transfer

Online payment

In addition to the above, personal data relating to the User may only be transferred in cases required by law or based on the User's consent.

Data transfer statement:

I acknowledge that the following personal data stored by [Wieland és Wieland Kft.] ([2040 Budaörs, Pozsonyi 12/2]) in the user database of [https://online.facilitator.hu/] are transferred to OTP Mobil Kft. as a data processor. The range of data transmitted by the data controller is as follows: [name, email address, billing address]. The nature and purpose of the data processing activity carried out by the data processor can be found in the SimplePay Data Management information sheet at the following link: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

9 DATA SECURITY

The Service Provider shall take all necessary steps to ensure the security of the personal data provided by the Users both during network communication and during the storage and safeguarding of data.

Access to, unauthorized access, unauthorized alteration or unauthorized use of personal data is strictly limited.

10 DATA SUBJECT RIGHTS AND ENFORCEMENT OPTIONS

The Data Subject shall have the following rights in relation to the processing of his or her personal data:

 • the right to information,
 • the right of access,
 • the right to rectification,
 • the right to restriction of processing,
 • the right to data portability,
 • Right to erasure
 • the right to object;

Right to information and access:

The User is entitled to request information at any time about the personal data processed by the Service Provider, the purpose, legal basis, duration of data processing, as well as who receives or received his data and for what purpose. The Service Provider shall provide the requested information in writing within 30 days of the submission of the request.

Right to rectification:

Except for the e-mail address provided during registration, the User may modify his/her personal data provided at any time in the manner specified in the User Information.

Right to restriction of processing:

The data subject shall have the right to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies:

 1. the accuracy of the personal data is contested by the data subject; in which case the restriction shall apply for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data;
 2. the processing is unlawful, and the data subject opposes the erasure of the data and requests the restriction of their use instead;
 3. the controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise, or defence of legal claims; or
 4. 4. the data subject has objected to the processing pursuant to Article 21(1); in this case, the restriction shall apply for the period until it has been established whether the legitimate reasons of the controller override those of the data subject. [Article 18 GDPR. (1)]

Right to data portability:

The data subject shall have the right to receive the personal data concerning him or her, which he or she has provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have been provided, where:

(a) processing is based on consent pursuant to point (a) of Article 6(1) or point (a) of Article 9(2) or on a contract pursuant to point (b) of Article 6(1); and

(b) processing is carried out by automated means.

When exercising his or her right to data portability, the data subject shall have the right to have personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible.

The exercise of this right shall not adversely affect the rights and freedoms of others.

Right to erasure:

The Customer is entitled to cancel his/her registration at any time to the online@facilitator.hu e-mail address or by sending a request or message by post. Upon receipt of the message, the Service Provider is obliged to ensure the cancellation of the registration immediately. The Customer's data will be removed from the system immediately after deletion; However, this does not affect the retention of data and documents related to previous training applications, use of services or purchases, and does not result in the deletion of these data. Once removed, you can't restore your data.

The User has the right to request the deletion of his/her data via the contact details provided in this section.

The data subject may exercise his or her rights at the following contact details:

Postal address: Liget str. 3/2. 2040 Budaörs, Hungary

Email: online@facilitator.hu

The User may contact the Service Provider's staff with any questions or comments related to data management through the above contact details.

Right to object:

the data subject, on grounds relating to his or her particular situation, shall have the right to object at any time to processing of personal data concerning him or her which is based on Article 6 (1) (e) or (f) GDPR, including profiling based on those provisions (Article 21 (1) GDPR), unless the controller demonstrates compelling legitimate grounds for the processing which override the data subject's interests,  or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

The data subject may object to data processing if personal data are used or transmitted for direct marketing, public opinion polling or scientific research.

The Service Provider is obliged to object:

(a) investigate as soon as possible and not later than 15 days from the lodging of the application;

(b) take a decision, and

(c) inform the applicant in writing of his decision.

If the Service Provider establishes that the data subject's objection is justified, it shall terminate the data processing, including further data collection and transmission, and block the data, and shall notify all those to whom the personal data concerned by the objection have previously been transmitted and who are obliged to take measures to enforce the right to object.

If the User does not agree with the decision made by the Service Provider, against it

- within 30 days of its notification, you may go to court.

Legal remedies:

 1. The User is the Info.tv. (CXII of 2011) and the Civil Code (Act IV of 1959), or
 2. You may lodge a complaint with NAIH:
 • Contact: National Authority for Data Protection and Freedom of Information Falk Miksa utca 9-11 .1055 Budapest, Hungary
 • Postal address: O. Box 9. 1363 Budapest, Hungary
 • Phone: +36 -1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

11 USE OF EMAIL ADDRESSES

The Service Provider undertakes not to send e-mails to the e-mail addresses provided by the Users during registration, except for e-mails related to the services used by the User and newsletters sent with the User's consent.

The Service Provider must pay special attention to the legality of the use of the electronic mail addresses managed by it, so it will only use them for sending information e-mails in the manner specified in the Privacy Policy.

The management of e-mail addresses primarily serves the identification of the User and contact during the use of services, so e-mails are sent primarily for this purpose.

In the event of changes to the services provided by the Service Provider or the General Terms and Conditions, the Service Provider shall send information about the changes and other similar services of the Service Provider to the data subjects in electronic form, by e-mail in certain cases. The Service Provider is entitled to place information about the said modifications on the Website and to inform the User in this way.

12 NEWSLETTERS

Pursuant to Section 6 of Act XLVIII of 2008 on the Basic Conditions and Certain Restrictions of Commercial Advertising Activities, the User expressly consents in advance to be contacted by the Service Provider with its advertising offers and other mailings at the contact details provided upon registration (e.g. e-mail address or telephone number);

The purpose of the newsletter is for the Service Provider to inform the User about current information, products, promotions, new functions, etc. in the form of an electronic message containing advertising.

The Service Provider may send letters containing advertisements (newsletters) to the e-mail addresses provided during registration only and exclusively with the express consent of the User, in cases and in a manner complying with legal regulations, thereby the User consents to the Service Provider processing his personal data necessary for sending advertising offers, bearing in mind the provisions of this prospectus.

The possibility to unsubscribe from the newsletter is provided by the Service Provider. In case of unsubscribing, the Service Provider deletes all personal data of the User from its records that were absolutely necessary for sending the newsletter. The User may unsubscribe from advertisements by clicking on the link in the message or even by sending an email to the Service Provider.

13 MISCELLANEOUS

The Service Provider reserves the right to unilaterally modify this Privacy Policy with prior notification to the Users. After the entry into force of the amendment, the User accepts the contents of the amended Privacy Policy by implied conduct by using the service. Prior information may also be provided by placing a special awareness notice on the website.

If the User provided the data of a third-party during registration for the use of the service or causes damage in any way during the use of the Website, the Service Provider is entitled to enforce compensation against the User. In such a case, the Service Provider shall provide all possible assistance to the competent authorities to establish the identity of the infringer.

Date of entry into force of the Privacy Policy: 11 November 2022 <span data-mce-style="text-align: justify; color: <span style=" font-variant-numeric:="" normal;="" font-variant-east-asian:="" font-stretch:="" font-size:="" 7pt;="" line-height:="" font-family:="" 'times="" new="" roman';"="" style="text-indent: 0cm; text-align: justify; color: rgb(45, 116, 181);">